Oferta dotyczy współpracy naukowo-badawczej w zakresie rozwiązywania bieżących problemów technologicznych przedsiębiorstw, opracowywania nowych produktów lub udoskonalania istniejących produktów i technologii, przy wykorzystaniu wiedzy eksperta w zakresie w/w zagadnień specjalistycznych lub ogólnych.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gmin, eksploatatorów oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów komunalnych, przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki odpadami opakowaniowymi i opakowaniami w świetle przepisów prawa polskiego i UE, zarządzania środowiskiem w świetle norm ISO 14000, budowy i eksploatacji składowisk odpadów komunalnych oraz systemów i technologii gospodarowania odpadami.

Przygotowanie opracowań w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności gospodarowania odpadami zarówno komunalnymi jak i przemysłowymi.

Potencjalne zastosowania prowadzonych badań:

- Opracowanie nowoczesnych materiałów inżynierskich i optymalizacja ich własności

- Charakterystyka jakości wyrobów masywnych, powłok ochronnych, nanocząstek

- Identyfikacja procesów technologicznych stosowanych w produkcji detali i powłok

- Diagnostyka przyczyn mechanicznego oraz korozyjnego niszczenia elementów

- Badania morfologii obiektów mikroskopijnych obecnych w środowisku naturalnym

  1. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej oferuje prace badawcze, ekspertyzy i badania laboratoryjne w zakresie
  • obliczeń cieplno-wytrzymałościowych maszyn i urządzeń energetycznych za pomocą metody elementów skończonych i różnic skończonych
  • modelowania matematycznego i badań eksperymentalnych wymienników ciepła,

W Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej realizowane są prace naukowo-badawczo, wykonywane ekspertyzy i analizy oraz prowadzone szkolenia w zakresie technologii polimerów oraz przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych.

Oferujemy nowe technologie i prowadzimy modyfikacje technologii już istniejących. Nasze rozwiązania były wielokrotnie nagradzane na krajowych i międzynarodowych wystawach i targach m.in. w Brukseli i Genewie.

 

W chwili obecnej, Zakład Mechaniki Płynów jest organizacyjnie częścią Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5), wchodzącego w skład Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych jest Instytutem, w skład którego wchodzą Katedry i Zakłady mające 60 - letnią tradycję. Powstały one wraz z tworzeniem Wydziału Komunikacji Akademii Górniczej w Krakowie. W latach późniejszych, po utworzeniu Politechniki Krakowskiej w 1953 r., były one w gronie tych Katedr, które tworzyły na Wydziałach Mechanicznych Politechnik specjalności samochodowe.

W Laboratorium Analizy Termicznej przy wykorzystaniu urządzenia STA 409 CD do sprzężonych technik pomiarowych (zintegrowany kwadrupolowy spektrometr masowy z termograwimetrią i różnicową analizą termiczną) TG/DTA/MS   firmy Netzsch można wykonać badania, których celem jest wyznaczenie w badanym metalu lub jego stopie, jak również w materiale ceramicznym i polimerowym, na podstawie zarejestrowanych zmian masa próbki poddanej założonym zabiegom cieplnym, początku i końca przemi

Strony