Działalność naukowo-badawcza Zakładu Mechatroniki związana jest z badaniami właściwości dynamicznych systemów mechatronicznych- układów mechanicznych współpracujących, przede wszystkim, z elektronicznymi układami regulacji automatycznej w zakresie:

Działalność Instytutu Geotechniki obejmuje:

Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych posiada szereg laboratoryjnych stanowisk wykorzystywanych do badań naukowych i działalności dydaktycznej. Do najważniejszych z nich należą:

Stanowisko do badania silnika spalinowego i powietrznej sprężarki śrubowej

Badania morfologii ciał stałych metodą elektronowej mikroskopii skaningowej oraz jakościowa i ilościowa analiza składu chemicznego materiałów. Badania morfologii powierzchni stosuje się w celu zakwalifikowania i oceny rodzaju mikrostruktury oraz przełomów i wad strukturalnych występujących w materiale.

Laboratorium Inżynierii Wiatrowej z tunelem aerodynamicznym z warstwą przyścienną, umożliwiającą symulację wiatru w warstwie przyziemnej, jest jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej (PK), funkcjonującą w strukturze Instytutu Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej. Laboratorium zlokalizowane jest na terenie PK w budynku nr 3a, al. Jana Pawła II 37, w Krakowie – Czyżynach.

Zakład Napędów Hydraulicznych i Transportu Bliskiego powstał 1 stycznia 2013 roku z przekształcenia Katedry Maszyn Roboczych i Transportu Bliskiego, która powstała 1 października 2009 roku w wyniku połączenia trzech niezależnych jednostek działających w ramach Instytutu Konstrukcji Maszyn: Zakładu Teorii Mechanizmów i Manipulatorów, Pracowni Napędów Hydraulicznych i Pracowni Systemów Transportu Bliskiego.

Laboratorium Materiałów i Nawierzchni Drogowych specjalizuje się w wykonywaniu badań materiałów i konstrukcji związanych z budownictwem drogowym. W badaniach wykorzystywana jest nowoczesna aparatura badawcza, procedury badań realizowane są wg norm zharmonizowanych PN-EN. Bazując na uzyskanych wynikach mogą być opracowywane są ekspertyzy oraz opinie mówiące o przydatności wybranych materiałów i technologii do budowy dróg, przyczynach awarii konstrukcji drogowych.

Laboratorium Inżynierii Cieplnej (LIC) posiada akredytacj Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i International Laboratory Accreditation Cooperation  (ILAC) oraz notyfikowane przez TÜV Rheinland posiada komorę kalorymetryczną.

Laboratorium posiada:

Zagadnienia związane z pomiarami drgań budowli (budynków, mostów, kominów, fundamentów maszyn itp.) oraz z ochroną budynków i ludzi w budynkach przed wibracjami pochodzącymi z różnych źródeł: - w budownictwie w projektowaniu arterii komunikacyjnych, - w projektowaniu i ochronie przed drganiami budowli obok arterii komunikacyjnych, - w górnictwie, - w ochronie budowli przed robotami budowlanymi (przed pracą drogowych walców wibracyjnych, wbijaniem w grunt pali i ścianek szczelnych itp.).

Strony