Sposób detekcji komórek pierwotniaków w próbkach ciekłych polega na tym, że wykonuje się następujące kroki: unieruchamia się komórki na podłożu z membrany; wymywa się komórki z membrany roztworem soli fizjologicznej; separuje się komórki; przeprowadza się lizę komórek; dokonuje się izolacji kwasów nukleinowych z lizatu; dokonuje się amplifikacji kwasów nukleinowych oraz obrazuje się produkty amplifikacji.