Sposób wytwarzania hydrolizatu białkowego metodą enzymatyczną, polega na tym, że miazgę mięsno - kostną powstałą wskutek rozdrobnienia kości wieprzowych, miesza się z wodą w stosunku wagowym od 1:1 do 1:2, po czym dodaje się do tej mieszaniny enzymy w postaci kompleksów proteinaz wytwarzanych przez szczep bakterii Bacillus w ilości 0,1-0,2%, korzystnie 0,1-0,17%, w stosunku do ilości miazgi mięsno-kostnej, a cały proces prowadzi się w temperaturze 40-55°C, przy pH 5,5-7,5, w czasie 3-4 godzin

Sposób wytwarzania fosforanu paszowego jednowapniowego polega na tym, że popioły z odpadów mięsno-kostnych, kalcynowanych w atmosferze utleniającej w temperaturze 600-1100°C, miesza się z wysuszonym fosforanem jednowapniowym będącym produktem reakcji popiołu z kwasem fosforowym, przy stosunku wagowym popiołu do fosforanu jednowapniowego od 1:1 do 1:5.

Sposób podwyższania gęstości nasypowej trójpolifosforanu sodu, polega na tym, że trójpolifosforan sodu rozdrabnia się w obecności wody lub roztworu ortofosforanów sodu, o temperaturze 20-30°C i zawartości związków fosforu 11,6-17,4% P2O5 lub zawiesiny fosforanów sodu w roztworze ortofosforanów sodu, która ma temperaturę 70-90°C i zawiera roztwór ortofosforanów o zawartości związków fosforu 11,6-17,4% P2O5 zmieszany z wysuszonymi rozpyłowo fosforanami sodu w stosunku masowym roztwór do fosfora

Sposób wytwarzania zawiesiny nanosrebra polega na tym, że roztwór wodny azotanu srebra miesza się z roztworem wodnym żelatyny, ustala się pH roztworu, a następnie miesza się go z roztworem wodnym D-glukozy albo roztworem wodnym kwasu askorbinowego, po czym taką mieszaninę ogrzewa się. Przedmiotem wynalazku jest także zawiesina nanosrebra zawierająca żelatynę.

Sposób otrzymywania trójpolifosforanu sodu przy zmiennym stosunku molowym tlenku sodu i pięciotlenku fosforu polega na tym, że do stężonego kwasu fosforowego dodaje się stopniowo, przy ciągłym mieszaniu i rozcieraniu, sodę amoniakalną w takiej ilości, by stosunek molowy Na2O/P2O5 wynosił od 1,57 do 1,77 do otrzymania konsystencji produktu sypkiego, zawierającego stałe wodorofosforany sodu, po czym dodaje się, przy ciągłym mieszaniu, recyrkulowany gotowy produkt trójpolifosforanu sodu przy sto

Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego nanocząstki metalicznego srebra, polega na strącaniu hydroksyapatytu z wodnego roztworu zawierającego fosforany sodu lub potasu o stężeniu 0,1-0,5 mola jonów PO43- w obecności stabilnej zawiesiny srebra koloidalnego, roztworem zawierającym sól wapnia o stężeniu 0,04-0,3 mola jonów Ca2+, który wraz zawiesiną srebra koloidalnego wprowadza się stopniowo, korzystnie kroplami, przy stosunku molowym Ag0/Ca2+ wynoszącym 0,001-0,03 w tak

Sposób modyfikacji nanocząstkami srebra powierzchni krystalitów fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu pochodzenia naturalnego, polega na tym, że w zawiesinie hydroksyapatytu w roztworze wodnym stabilizatora, którym jest poliwinylopirolidon o stężeniu 0,01-15% wag., rozpuszcza się podczas ciągłego mieszania, w temperaturze pokojowej lub podwyższonej, sól srebrową, po czym do zawiesiny wprowadza stopniowo, przy stałym mieszaniu, wodny roztwór zawierający poliwinylopirolidon w stężeniu 0

Wynalazek dotyczy nowych pochodnych naftalenu o wzorze ogólnym, w którym R1 oznacza wzory takie jak: a, b, c, d, e, f, g, h, i; R2 oznacza: ugrupowanie alkilowe takie jak –CH3, -C2H5, -C3H7, lub ugrupowanie fenylowe –C6H5. Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania nowych pochodnych naftalenu, które mogą znaleźć zastosowanie jako fotosensybilizatory do procesów fotopolimeryzacji kationowej.

Sposób otrzymywania spienionego hybrydowego nanomateriału poliuretanowego na drodze reakcji składnika poliizocyjanianowego i składnika poliolowego z grupy polieteroli i/lub poliestroli, w obecności katalizatora, z użyciem substancji wspomagających ujednorodnienie użytych surowców i właściwości przetwórcze otrzymywanego materiału oraz środków porotwórczych i dodatków nieorganicznych modyfikujących właściwości otrzymywanego materiału, polega na tym, że jako nieorganiczny dodatek modyfikujący st

Strony