Sposób wytwarzania fosforanu paszowego jednowapniowego polega na tym, że popioły z odpadów mięsno-kostnych, kalcynowanych w atmosferze utleniającej w temperaturze 600-1100°C, miesza się z wysuszonym fosforanem jednowapniowym będącym produktem reakcji popiołu z kwasem fosforowym, przy stosunku wagowym popiołu do fosforanu jednowapniowego od 1:1 do 1:5.

Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej poprzez rozdział na fazę stałą i ciekłą, przy zastosowaniu filtracji.

Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej poprzez rozdział na fazę stałą i ciekłą, przy zastosowaniu filtracji polega na tym, że do zawiesiny gnojowicy przy ciągłym mieszaniu, dodaje się kwasu fosforowego do uzyskania pH korzystnie od 5,0 do 5,5 i następnie kwasu siarkowego do uzyskania pH korzystnie od 3,0 do 3,5, po czym dodaje się roztwór mleka wapiennego do uzyskania pH od 8,0 do 8,3, a po nim z kolei stały fosforan wapnia korzystnie superfostat w proporcji wagowej od 8/100 do 12/100 w

Sposób modyfikacji nanocząstkami srebra powierzchni krystalitów fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu pochodzenia naturalnego, polega na tym, że w zawiesinie hydroksyapatytu w roztworze wodnym stabilizatora, którym jest poliwinylopirolidon o stężeniu 0,01-15% wag., rozpuszcza się podczas ciągłego mieszania, w temperaturze pokojowej lub podwyższonej, sól srebrową, po czym do zawiesiny wprowadza stopniowo, przy stałym mieszaniu, wodny roztwór zawierający poliwinylopirolidon w stężeniu 0

Sposób konserwacji hydrolizatu białkowego o zawartości białka od 5 do 12% wagowych polega na tym, że do roztworu hydrolizatu białkowego albo do wody technologicznej używanej w procesie hydrolizy dodaje się nanosrebro w ilości od 1 do 20 części wagowych nanosrebra na 1000000 części wagowych hydrolizatu, przy czym nanosrebro jest podawane w postaci roztworu wodnego.

Wynalazek dotyczy nowych pochodnych naftalenu o wzorze ogólnym, w którym R1 oznacza wzory takie jak: a, b, c, d, e, f, g, h, i; R2 oznacza: ugrupowanie alkilowe takie jak –CH3, -C2H5, -C3H7, lub ugrupowanie fenylowe –C6H5. Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania nowych pochodnych naftalenu, które mogą znaleźć zastosowanie jako fotosensybilizatory do procesów fotopolimeryzacji kationowej.

Młyn koloidalny, ma kadłub ze stożkowym stojanem o rowkowanej powierzchni roboczej i umieszczony w nim na poziomym wale napędowym stożkowy rotor o rowkowanej powierzchni roboczej, komorę rozładunkową, jeden króciec do doprowadzania materiału wejściowego i drugi króciec rozładowania gotowego produktu.

Wynalazek dotyczy nowych pochodnych 2 - amino - 4,6 - difenylobenzeno - 1,3 - dikarbonitrylu o wzorze ogólnym. Ujawniono również sposób wytwarzania nowych pochodnych 2 - amino - 4,6 - difenylobenzeno - 1,3 - dikarbonitrylu, które mogą znaleźć zastosowanie jako fotosensybilizatory do procesów fotopolimeryzacji kationowej. Przedmiotem wynalazku są także nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej oraz nowe systemy fotoinicjujące zawierające:

Strony