Sposób otrzymywania katalizatora miedziowego do parowego reformingu metanolu, obejmujący uzyskanie metalicznej fazy aktywnej i formowanie z niej ziaren, granulek, pastylek lub kształtek, polega na tym, że fazę aktywną, którą jest metaliczna miedź, otrzymuje się w fizykochemicznej reakcji tlenku miedzi (I) i/lub (II) z proszkiem metalicznego glinu, na drodze ich mechanochemicznej obróbki przez reaktywne mielenie przy stosunku molowym Al:O od 1,3 do 1,5, a korzystnie 1,33, przy czym mechanochem

Sposób modyfikacji własności trójpolifosforanu sodu polega na tym, że trójpolifosforan sodu miesza się z rozcieńczonym kwasem fosforowym o stężeniu od 30 do 75% albo z roztworem fosforanów sodu i następnie korzystnie z wodą albo z pylistym kwaśnym pirofosforanem sodu i następnie korzystnie z wodą, po czym taką mieszaninę kalcynuje się.

Przepustnica zaworu motylowego, w przekroju poprzecznym ma profil zasadniczo w formie asymetrycznie ściętego dwułopatkowego śmigła, którego kontur stanowi brzeg wklęsłej figury płaskiej, wpisującej się w prostokątny obrys, którego krótsze boki z leżącymi na nich punktami wierzchołkowymi  przepustnicy wyznaczają jej rozpiętość w płaszczyźnie czołowej, stanowiącą średnicę nominalną tarczy lub wysokość nominalną klapy, a dłuższe boki, pokrywające się z płaskimi, prostoliniowymi odcinkami konturu

W każdej sekcji fluidyzacyjnej aparat posiada wielołopatkowe mieszadła rozmieszczone na trzech poziomach, przy czym na dolnym złożowym poziomie łopatka mieszadła dolnego ma wysokość co najwyżej równą wysokości złoża i perforowana jest wytłaczanymi otworami oraz zakończona jest z boku elastycznymi skrobakami, współpracującymi z walcową pobocznicą korpusu aparatu, zaś na środkowym, nadzłożowym i górnym, wylotowym poziomie łopatki mieszadła środkowego i górnego perforowane są otworami przelotowy

Sposób otrzymywania obojętnego pirofosforanu sodu zawierającego co najmniej 85% wagowych difosforanu tetrasodu Na4P2O7, polega na tym, że do stężonego kwasu fosforowego ekstrakcyjnego lub termicznego, dodaje się stopniowo, przy ciągłym mieszaniu i rozcieraniu, sodę amoniakalną lub węglan sodu, przy stosunku molowym Na/P 1,77 - 2,0 by otrzymać produkt o sypkiej konsystencji, po czym otrzymaną mieszaninę kalcynuje się w piecach obrotowych.

Strony