Zawiesina nanosrebra zawiera roztwór wodny azotanu (V) srebra o stężeniu jonów srebra od 20 do 500 mg/dm3 i roztwór wodny ekstraktu z owoców zawierających kwas elagowy albo roztwór wodny kwasu elagowego albo ich mieszaninę w stosunku objętościowym roztworu wodnego ekstraktu z owoców albo kwasu elagowego albo ich mieszaniny do roztworu wodnego azotanu srebra od 0,02:1 do 1:1, a jej pH wynosi od 7 do 12. Ujawniono także sposób otrzymywania zawiesiny nanosrebra.

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja, która może być stosowana w procesach otrzymywania środków do czyszczenia zębów i innych produktów stomatologicznych. Może ona znaleźć zastosowanie w produkcji materiałów do higieny jamy ustnej i stomatologicznych materiałów wypełniających ubytki zębowe. Produkt końcowy może być stosowany samodzielnie lub jako dodatek do pasty do zębów.

Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że w skład preparatu wchodzą: ekstrakt wodno-alkoholowy z liofilizowanych kwiatostanów bzu czarnego i/lub ekstrakt uzyskany w warunkach nadkrytycznych z wykorzystaniem CO2, olej lniany, olej z nasion owoców jagodowych uzyskany poprzez ekstrakcję CO2 w warunkach nadkrytycznych, laurynian izoamylu, gliceryna, mieszanina stearynianu gliceryny, alkoholu cetarylowego i estrów poliglicerolu-6 z kwasami palmitynowym i bursztynowym, mieszanina estrów sacharozy z kw

Sposób wytwarzania pianki poliuretanowej zawierającej nanocząstki metali polega na tym, że wodną zawiesinę nanocząstek metali miesza się w temperaturze pokojowej z przedmieszką poliolową, a następnie, do mieszaniny dodaje się metylenodifenylo-4,4'-diizocyjanian. Alternatywnie zawiesinę nanocząstek metali na bazie glikolu polietylenowego miesza się w temperaturze pokojowej z przedmieszką poliolową, następnie do mieszaniny dodaje się wody i metylenodifenylo-4,4'-diizocyjanian.

Sposób otrzymywania nanosrebra polega na tym, że roztwór wodny azotanu srebra miesza się z roztworem wodnym stabilizatora fosforanowego, ustala się pH roztworu, a następnie miesza się roztworem wodnym D-glukozy lub roztworem wodnym kwasu askorbinowego, po czym taką mieszaninę ogrzewa się. Stabilizatorem fosforanowym jest pirofosforan sodu, tripolifosforan sodu albo heksametafosforan sodu.

Sposób wytwarzania tytanianu baru na drodze mechanochemicznej obróbki związków zawierających bar i tytan polega na tym, że proszek szczawianu tytanylu baru poddaje się obróbce udarowej kulami, w atmosferze powietrza lub w obecności dyspergatora, w czasie od 2 do 16 godzin, przy czym obróbkę udarową prowadzi się przy stosunku masy kul do masy szczawianu tytanylu baru wynoszącym od 10:1 do 25:1, w młynie kulowym, a najlepiej planetarnym młynie kulowym, przy prędkości obrotowej reaktora 300-800

Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego nanocząstki metalicznego srebra, polega na strącaniu hydroksyapatytu z wodnego roztworu zawierającego fosforany sodu lub potasu o stężeniu 0,1-0,5 mola jonów PO43- w obecności stabilnej zawiesiny srebra koloidalnego, roztworem zawierającym sól wapnia o stężeniu 0,04-0,3 mola jonów Ca2+, który wraz zawiesiną srebra koloidalnego wprowadza się stopniowo, korzystnie kroplami, przy stosunku molowym Ag0/Ca2+ wynoszącym 0,001-0,03 w tak

Sposób otrzymywania nanokrystalicznego tlenku galu albo nanokrystalicznego tlenku ceru polega na tym, że wodny roztwór soli będącej źródłem jonów galu albo ceru miesza się z wodnym roztworem wodorotlenku sodu, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się od temperatury od 100° do 250°C w polu promieniowania mikrofalowego i utrzymuje się w tej temperaturze od 1 minuty do 30 minut, filtruje się, a otrzymany osad przemywa wodą i suszy.

Sposób konserwacji hydrolizatu białkowego o zawartości białka od 5 do 12% wagowych polega na tym, że do roztworu hydrolizatu białkowego albo do wody technologicznej używanej w procesie hydrolizy dodaje się nanosrebro w ilości od 1 do 20 części wagowych nanosrebra na 1000000 części wagowych hydrolizatu, przy czym nanosrebro jest podawane w postaci roztworu wodnego.

Strony