Zawiesina nanosrebra zawiera roztwór wodny azotanu (V) srebra o stężeniu jonów srebra od 20 do 500 mg/dm3 i roztwór wodny ekstraktu z owoców zawierających kwas elagowy albo roztwór wodny kwasu elagowego albo ich mieszaninę w stosunku objętościowym roztworu wodnego ekstraktu z owoców albo kwasu elagowego albo ich mieszaniny do roztworu wodnego azotanu srebra od 0,02:1 do 1:1, a jej pH wynosi od 7 do 12. Ujawniono także sposób otrzymywania zawiesiny nanosrebra.

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja, która może być stosowana w procesach otrzymywania środków do czyszczenia zębów i innych produktów stomatologicznych. Może ona znaleźć zastosowanie w produkcji materiałów do higieny jamy ustnej i stomatologicznych materiałów wypełniających ubytki zębowe. Produkt końcowy może być stosowany samodzielnie lub jako dodatek do pasty do zębów.

Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej na drodze kalcynowania produktu rozpyłowego suszenia roztworu ortofosforanów, polega na tym, że przed kalcynacją wysuszony rozpyłowo roztwór ortofosforanów rozdrabnia się w obecności wody lub roztworu ortofosforanów sodu, który ma temperaturę 20-30°C i zawartość związków fosforu 11,6-17,4% w przeliczeniu na P2O5 lub zawiesiny wysuszonych rozpyłowo fosforanów sodu w roztworze ortofosforanów sodu, która ma temperaturę 70-90

Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o podwyższonej gęstości nasypowej na drodze kalcynowania produktu rozpyłowego suszenia roztworu ortofosforanów, polega na tym, że przed kalcynacją wysuszony rozpyłowo roztwór ortofosforanów rozdrabnia się w obecności wody lub roztworu ortofosforanów sodu, który ma temperaturę 20-30°C i zawartość związków fosforu 11,6-17,4% w przeliczeniu na P2O5 lub zawiesiny wysuszonych rozpyłowo fosforanów sodu w roztworze ortofosforanów sodu, która ma temperaturę 7

Sposób wytwarzania pianki poliuretanowej zawierającej nanocząstki metali polega na tym, że wodną zawiesinę nanocząstek metali miesza się w temperaturze pokojowej z przedmieszką poliolową, a następnie, do mieszaniny dodaje się metylenodifenylo-4,4'-diizocyjanian. Alternatywnie zawiesinę nanocząstek metali na bazie glikolu polietylenowego miesza się w temperaturze pokojowej z przedmieszką poliolową, następnie do mieszaniny dodaje się wody i metylenodifenylo-4,4'-diizocyjanian.

Sposób otrzymywania nanosrebra polega na tym, że roztwór wodny azotanu srebra miesza się z roztworem wodnym stabilizatora fosforanowego, ustala się pH roztworu, a następnie miesza się roztworem wodnym D-glukozy lub roztworem wodnym kwasu askorbinowego, po czym taką mieszaninę ogrzewa się. Stabilizatorem fosforanowym jest pirofosforan sodu, tripolifosforan sodu albo heksametafosforan sodu.

Sposób wytwarzania tytanianu baru na drodze mechanochemicznej obróbki związków zawierających bar i tytan polega na tym, że proszek szczawianu tytanylu baru poddaje się obróbce udarowej kulami, w atmosferze powietrza lub w obecności dyspergatora, w czasie od 2 do 16 godzin, przy czym obróbkę udarową prowadzi się przy stosunku masy kul do masy szczawianu tytanylu baru wynoszącym od 10:1 do 25:1, w młynie kulowym, a najlepiej planetarnym młynie kulowym, przy prędkości obrotowej reaktora 300-800

Sposób wywarzania kwasu fosforowego z popiołów uzyskanych po termicznej obróbce, w atmosferze utleniającej w temperaturze 600-950°C, odpadów mięsno-kostnych z przemysłu mięsnego, polega na tym, że w pierwszym etapie rozpuszcza się popiół w kwasie fosforowym o stężeniu 24-48% P2O5 w temperaturze 75-95°C przy stosunku molowym hydroksyapatytu zawartego w popiele do kwasu fosforowego od 1:2 do 1:4, natomiast w drugim etapie strąca się z otrzymanych w pierwszym etapie roztworów siarczan wapnia za

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kleju epoksydowego zawierającego żywicę epoksydową otrzymaną z produktów degradacji poli(tereftalanu etylenu), zwłaszcza odpadowego, prowadzonej przy użyciu czynnika solwolitycznego oraz żywicę epoksydową otrzymaną z surowców petrochemicznych i ewentualnie środek odpieniający.

Strony