Wynalazek dotyczy nowych pochodnych naftalenu o wzorze ogólnym, w którym R1 oznacza wzory takie jak: a, b, c, d, e, f, g, h, i; R2 oznacza: ugrupowanie alkilowe takie jak –CH3, -C2H5, -C3H7, lub ugrupowanie fenylowe –C6H5. Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania nowych pochodnych naftalenu, które mogą znaleźć zastosowanie jako fotosensybilizatory do procesów fotopolimeryzacji kationowej.

Sposób otrzymywania spienionego hybrydowego nanomateriału poliuretanowego na drodze reakcji składnika poliizocyjanianowego i składnika poliolowego z grupy polieteroli i/lub poliestroli, w obecności katalizatora, z użyciem substancji wspomagających ujednorodnienie użytych surowców i właściwości przetwórcze otrzymywanego materiału oraz środków porotwórczych i dodatków nieorganicznych modyfikujących właściwości otrzymywanego materiału, polega na tym, że jako nieorganiczny dodatek modyfikujący st

Wynalazek dotyczy nowych pochodnych 2 - amino - 4,6 - difenylobenzeno - 1,3 - dikarbonitrylu o wzorze ogólnym. Ujawniono również sposób wytwarzania nowych pochodnych 2 - amino - 4,6 - difenylobenzeno - 1,3 - dikarbonitrylu, które mogą znaleźć zastosowanie jako fotosensybilizatory do procesów fotopolimeryzacji kationowej. Przedmiotem wynalazku są także nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej oraz nowe systemy fotoinicjujące zawierające:

Sposób otrzymywania stałej postaci nanocząstek srebra, złota, miedzi, platyny, niklu, selenu albo ceru polega na tym, że zawiesinę nanocząstek o stężeniu od 50 do 5000 mg/dm3 wprowadza się do probówek wirnikowych, poddaje procesowi wirowania z prędkością 20 000 obr/min do 150 000 obr/min, a proces wirowania prowadzi się raz, bądź powtarza się go co najmniej raz odprowadzając w międzyczasach supernatant i uzupełniając wirowaną zawiesinę, a po wirowaniu odprowadza się supernatant, natomiast osa

Zastosowanie tufu wulkanicznego po obróbce termicznej jako materiału do umacniania spiekanych kompozytów na osnowie miedzi, w których wyprażony tuf o średniej wielkości ziaren poniżej 20 μm, a korzystnie poniżej 5 μm, w ilości 0,1 do 12% masowych w przeliczeniu na masę kompozytu, jest rozproszony w osnowie metalicznej miedzi, przy czym tuf zawiera przynajmniej SiO2 w postaci K(Al2Si3O8) w ilości 32 do 51% masowych, Fe2O3 w ilości 11 do 13% masowych i Al2O3 w ilości 9 do 12,5% masowych w przel

Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie pochodnych 2-metylobenzoksazolu o wzorze 1, gdzie: n= 1, 2, 3, ...., a X= anion jodoniowy J- lub anion chlorkowy Cl- lub anion bromkowy Br- lub anion rodankowy SCN- lub anion p-toluenosulfonowy CH3-, C6H4SO3-, jako kationowych fotoinicjatorów do sieciowania fotoreaktywnych kopolimerów poliakrylanowych.

Sposób znakowania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych znacznikami fluoroscencyjnymi według wynalazku, charakteryzuje się tym, że znaczniki fluoroscencyjne na bazie kumaryny zawierające grupy karboksylowe i/lub hydroksylowe wbudowuje się na drodze reakcji chemicznej w strukturę poliakrylanowego kleju samoprzylepnego.

Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu metodą jednostopniową polega na tym, że do stężonego kwasu fosforowego dodaje się stopniowo, przy ciągłym mieszaniu i rozcieraniu, sodę amoniakalną w takiej ilości by zachować stosunek stechiometryczny Na/P = 1,67, a następnie otrzymany produkt kalcynuje się, w temperaturze nie wyższej niż 550°C w czasie nie krótszym niż 30 minut.

Sposób otrzymywania tripolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej zawierającego Fazę I, Fazę II lub ich mieszaninę polega na tym, że miesza się wysuszone rozpyłowo ortofosforany sodu z wodą przy stosunku wagowym suszone ortofosforany do wody od 1:0,4 do 1:0,6 oraz z recyrkulowanym pylistym tripolifosforanem sodu zawierającym co najmniej 75% frakcji o uziarnieniu poniżej 0,25 mm, zawierającym czyste Fazy I i II lub ich mieszaninę, przy stosunku wagowym suszone ortofosforany i recyrkulowa

Strony