Sposób wytwarzania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych wykorzystujący proces sieciowania według wynalazku, charakteryzuje się tym, że jako związki sieciujące stosuje się funkcjonalne pochodne kumaryny zawierające w swojej strukturze grupy karboksylowe oraz grupy hydroksylowe, przy czym sieciowanie prowadzi się w obecności chelatów metali wielowartościowych i/lub wielofunkcyjnych izocyjanianów i/lub żywic aminowych.

Sposób wytwarzania pirofosforanu sodu i trójpolifosforanu sodu, polega na tym, że wyjściowy roztwór (R1) ortofosforanów o stosunku molowym Na/P od 1,4 do 2, a korzystnie 1,6 do 1,8 i stężeniu korzystnie 20-22% (m/m) P2O5, schładza się do temperatury niższej od temperatury otoczenia, korzystnie o co najmniej o 10°C, lecz nie niższej niż minus 5°C i oddziela pierwszego rodzaju kryształy (A) uwodnionych ortofosforanów dwusodowych, oddzielone kryształy gromadzi do wykorzystania w dalszych etapach

Sposób wytwarzania pirofosforanu sodu i trójpolifosforanu sodu, polega na tym, że wyjściowy roztwór ortofosforanów o stosunku molowym Na/P od 1,4 do 2, a korzystnie 1,6 do 1,8 i stężeniu korzystnie 20-22% (m/m) P2O5, poddaje się odparowaniu do stężenia korzystnie 28% (m/m) P2O5, najlepiej w temperaturze podwyższonej, korzystnie 80-90°C lub poddaje się schładzaniu do temperatury niższej od temperatury otoczenia, korzystnie co najmniej o 10°C, lecz nie niższej niż minus 5°C, po czym oddziela pi

Sposób wytwarzania kompozycji epoksydowej, zawierającej związki glicydylowe otrzymane z glikolizatów poli(tereftalanu etylenu) oraz żywicę epoksydową otrzymaną z surowców petrochemicznych, polega na tym, że do żywicy epoksydowej z grupy eterów diglicydylowych bisfenoli, zwłaszcza 2,2-bis(p-hydroksyfenylo)propanu, eterów diglicydylowych glikoli, eterów diglicydylowych małocząsteczkowych żywic nowolakowych, dodaje się związki epoksydowe o wzorze ogólnym 1, 2 lub 3, w ilości od 1 do 80 części wa

Sposób wytwarzania hydrolizatu białkowego z tkanki mięsno-kostnej metodą chemiczną polega na tym, że proces hydrolizy prowadzi się przy stosunku wagowym tkanki mięsno-kostnej do wody od 1:0,75 do 1:3 w temperaturze od 70 do 130°C, w czasie od 0,5 do 3 h, po czym oddziela się od hydrolizatu tłuszcz i odpady kostne w znany sposób.

Sposób wytwarzania glicydylowych pochodnych tereftalanów bis(2-hydroksyalkilowych) z odpadowego poli(tereftalanu etylenu), w którym poli(tereftalan etylenu) poddaje się trzyetapowemu procesowi, obejmującemu w pierwszym etapie glikolizę w obecności uwodnionych octanów metali jako katalizatora, w drugim etapie reakcję addycji glikolizatów z epichlorohydryną w rozpuszczalniku aromatycznym w obecności kwasu jako katalizatora, który po zakończeniu reakcji addycji korzystnie neutralizuje się, a w t

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania epoksydowego komponentu kleju, zawierającego związki epoksydowe otrzymane z glikolizatów poli(tereftalanu etylenu) oraz żywicę epoksydową otrzymaną z surowców petrochemicznych, który polega na tym, że związki epoksydowe o wzorze ogólnym 1, 2 lub 3, w ilości od 1 do 50 części wagowych na 100 części wagowych żywicy epoksydowej, ogrzewa się przez 5 do 30 minut w temperaturze 30-100°C, po czym dodaje się do nich żywicę epoksydową wybraną z grupy eterów di- lu

Zużytą ziemię bielącą wprowadza się do granulowanego złoża inertnego lub aktywnego chemicznie o temperaturze poniżej 1200°C, w którym równolegle z procesem regeneracji ziemi bielącej prowadzi się przy udziale czynnika utleniającego proces spalania gazowego paliwa węglowodorowego, wytwarzający w złożu strefę reakcyjną o podwyższonej zawartości rodników OH, HO2, H i O, CHx, po czym odzyskuje się ziemię bielącą w postaci sypkiego materiału pozbawionego substancji organicznych i karbonizatów.

W badanym układzie wydziela się przestrzeń pomiarową z co najmniej jednym odkształcalnym sprężyście oknem przepuszczającym lub odbijającym światło.

Strony