Sposób otrzymywania żywic epoksydowych z poli(tereftalanu etylenu), zwłaszcza odpadowego, polega na tym, że Poli(tereftalan etylenu) poddaje się dwuetapowemu procesowi, obejmującemu w pierwszym etapie degradację z użyciem czynnika solwolitycznego w obecności uwodnionych octanów metali, jako katalizatora, a w drugim reakcję z epichlorohydryną.

Sposób wytwarzania wielofunkcyjnych polieteroli z pierścieniem karbazolu o wzorze 1, w którym x oznacza liczbę jednostek oksyalkilenowych pochodzących z przyłączenia glicydolu, a y i z oznaczają liczbę jednostek oksyalkilenowych pochodzących z reakcji z oksiranami, zaś R oznacza atom wodoru lub grupę metylową, polega na tym, że prowadzi się reakcję karbazolu z glicydolem w środowisku dimetyloformamidu w temperaturze 110-160°C, a następnie tak otrzymany półprodukt, w którym x jest nie mniejsze

Sposób wytwarzania sześciofunkcyjnych polieteroli z pierścieniem karbazolu o wzorze 1, w którym to sposobie w pierwszym etapie prowadzi się reakcję otwierania pierścienia epoksydowego 9-glicydylokarbazolu, a w drugim etapie rozpuszcza się otrzymany półprodukt bezpośrednio w oksiranie i w obecności trietyloaminy prowadzi reakcję syntezy polieteroli w temperaturze nie mniejszej niż 50°C, charakteryzuje się tym, że reakcję otwierania pierścienia epoksydowego 9-glicydylokarbazolu prowadzi się sor

Sposób polega na tym, że suchy usieciowany poli(kwas akrylowy) zawierający mocznik w ilości powyżej 0,1% wagowych, wprowadzany do matrycy polimerowej na etapie jego syntezy, o zdolności spęczniania 120-410 g wody na gram żelu, spęcznia się wstępnie w wodzie destylowanej w proporcji 0,5-2,0 g polimeru na 10 g wody, a następnie rozdrabnia się na mokro tak otrzymany hydrożel akrylowy do średnicy ziaren o wielkości od 0,05 do 0,50 mm do otrzymania skoncentrowanego produktu o konsystencji pasty, p

Sposób otrzymywania nienasyconych poliestrów i żywic poliestrowych z pierścieniem karbazolu, o ogólnym wzorze 1, w którym x i y oznaczają liczbę merów pochodzących z propano-1,2-diolu i 3-(9-karbazolilo)propano-1,2-diolu-, przy czym x + y = 1 oraz x i y nie są mniejsze od zera, przez polikondensacje składników wyjściowych, wśród których są glikole alkilenowe oraz bezwodniki maleinowy i fumarowy, charakteryzuje się tym, że w reakcji polikondensacji glikolu dietylenowego i propano-1,2-diolu z b

Sposób otrzymywania materiałów epoksydowych w reakcji hydroksylowanych olejów roślinnych z żywicą epoksydową na bazie bisfenoli, prowadzonej w podwyższonej temperaturze, w atmosferze gazu obojętnego, pod ciśnieniem normalnym, korzystnie wobec katalizatora, oraz sieciowania uzyskanych produktów reakcji, polega na tym, że reakcję prowadzi się w czterech etapach, z których pierwszy obejmuje zmieszanie i ogrzewanie komponentów, zaś każdy z dwóch następnych etapów obejmuje mieszanie i ogrzewanie k

Sposób otrzymywania materiałów epoksydowo-poliuretanowych na bazie modyfikowanych olejów roślinnych, polega na tym, że produkty reakcji epoksydowanych olejów roślinnych z bisfenolami, posiadające wolne grupy hydroksylowe i epoksydowe, poddaje się reakcji z izocyjanianami, stosowanymi w ilości stechiometrycznej do zawartości w nich grup hydroksylowych i epoksydowych, przy czym reakcję prowadzi się w temperaturze 25-100°C przez okres od 30 minut do 24 godzin, a następnie w temperaturze 100-200°

Sposób polega na tym, że oziębia się wcześniej mieszane ze sobą surowce tak, aby temperatura powstającej mieszaniny wynosiła poniżej +15,0°C, a następnie po wylaniu do formy masę ogrzewa się promieniowaniem mikrofalowym do momentu osiągnięcia przez nią co najwyżej temperatury pokojowej, po czym podczas ekspandowania zdyspergowanej masy tworzy się kształt wyrobu nadawany przez formę.

Sposób otrzymywania katalizatora miedziowego do parowego reformingu metanolu, obejmujący uzyskanie metalicznej fazy aktywnej i formowanie z niej ziaren, granulek, pastylek lub kształtek, polega na tym, że fazę aktywną, którą jest metaliczna miedź, otrzymuje się w fizykochemicznej reakcji tlenku miedzi (I) i/lub (II) z proszkiem metalicznego glinu, na drodze ich mechanochemicznej obróbki przez reaktywne mielenie przy stosunku molowym Al:O od 1,3 do 1,5, a korzystnie 1,33, przy czym mechanochem

Strony