Sposób zapłonu jednorodnej, ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze silnika spalinowego, zasilanego jednorodną mieszanką benzyny z powietrzem, wytwarzaną poza cylindrem silnika i doprowadzaną do kanału dolotowego silnika w suwie ssania, charakteryzuje się tym, że do cylindra silnika spalinowego, pod koniec suwu sprężania, wtryskuje się dawkę zapalającą, korzystnie dawkę oleju napędowego, która ulega samozapłonowi, a powstała żagiew płomienia zapala homogeniczną, ubogą mieszankę ben

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kleju epoksydowego zawierającego żywicę epoksydową otrzymaną z produktów degradacji poli(tereftalanu etylenu), zwłaszcza odpadowego, prowadzonej przy użyciu czynnika solwolitycznego oraz żywicę epoksydową otrzymaną z surowców petrochemicznych i ewentualnie środek odpieniający.

Sposób unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego, polegający na spalaniu odpadów w piecu tunelowym z rekuperacją, charakteryzuje się tym, że mieszaninę odpadów pobiera się ze stacji przygotowywania wsadu do pojemników umieszczonych korzystnie na wózkach, które umieszcza się na taśmociągu, za pomocą którego pojemniki przemieszcza się do strefy suszenia i wytlewania tunelu przelotowego pieca tunelowego, do której wprowadza się równocześnie odory, gazy toksyczne oraz dodatki neutralizując

Sposób i układ do monitorowania stanu technicznego i szczelności den zbiorników magazynowych, zwłaszcza grupy zbiorników z wykorzystaniem emisji akustycznej, jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się produktów ropopochodnych i/lub chemicznych do gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych, polega na tym, że fale generowane przez źródła AE z dna zbiornika magazynowego monitorowanej grupy zbiornikowej, przetwarzane są przez czujniki AE ISAS3 zamontowane na ściankach zbiornika na sygnały e

Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania stałych odpadów ma kulisty korpus z otworem doprowadzania odpadów i wylotem odprowadzania produktów spalania na przeciwległych końcach w osi obrotu, przy czym w wylocie odprowadzającym produkty spalania, jest usytuowany zespół gazowych palników, otaczających kanał doprowadzania powietrza, który ma postać rury, przechodzącej centralnie przez cylindryczną strefę spalania, od jej wylotu ku wlotowi, i który w obszarze pierwszej, zewnętrznej strefy suszen

Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania stałych odpadów ma kulisty korpus z otworem doprowadzania odpadów i wylotem odprowadzania produktów spalania na przeciwległych końcach w osi obrotu, przy czym wewnątrz strefy spalania przy wylocie odprowadzającym produkty spalania, jest usytuowany zespół gazowych palników, natomiast do otworu doprowadzania odpadów jest przyłączony ślimakowy podajnik, doprowadzający odpady do pierwszej, zewnętrznej strefy suszenia, którego ślimak ma usytuowaną w osi r

Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania stałych odpadów ma cylindryczny korpus z otworem doprowadzania odpadów i wylotem odprowadzania produktów spalania na przeciwległych końcach w osi obrotu, przy czym do otworu doprowadzania odpadów jest przyłączony ślimakowy podajnik, doprowadzający odpady do pierwszej, zewnętrznej strefy suszenia, natomiast w wylocie odprowadzającym produkty spalania z cylindrycznej strefy spalania jest usytuowany zespół gazowych palników, otaczających kanał doprowadz

Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania stałych odpadów ma cylindryczny korpus, z otworem doprowadzania odpadów i wylotem odprowadzania produktów spalania na przeciwległych końcach w osi obrotu, przy czym do otworu doprowadzania odpadów jest przyłączony ślimakowy podajnik, doprowadzający odpady do pierwszej, zewnętrznej strefy suszenia natomiast w wylocie odprowadzającym produkty spalania jest usytuowany zespół gazowych palników, otaczających kanał doprowadzania powietrza, który ma postać

Strony