Przedmiotem wynalazku jest zautomatyzowane urządzenie do dynamicznego wytwarzania elementów cienkościennych z materiałów rozdrobnionych, gdzie zasypywanie materiałem rozdrobnionym bardzo wąskiej komory zasypowej przebiega następująco: wypełniana rozdrobnionym materiałem kompaktowa kaseta zasypowa, napędzana przez równoległe siłowniki, porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym nad obszarem komory zasypowej i w tym samym czasie stempel, napędzany stołem porusza się jednostajnie w dół i dodatkowo wp

Urządzenie do wspomagania procesów prasowania materiałów rozdrobnionych za pomocą drgań mechanicznych, składa się z silnika, napędzającego poprzez przekładnię pasową impulsator przepływu, połączony trwale z siłownikiem. Zasilanie impulsatora przepływu doprowadzone jest do króćca, a spływ do zbiornika odbywa się króćcem. Na obwodzie wirnika impulsatora przepływu wykonane są rowki.

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do dynamicznego wytwarzania anizotropowych materiałów magnetycznie twardych o poprzecznym kierunku łatwego magnesowania. Jego zaletą jest opracowanie sposobu poprawiającego warunki wytwarzania wyrobów z proszków i urządzenia do dynamicznego wytwarzania anizotropowych materiałów magnetycznie twardych o poprzecznym kierunku łatwego magnesowania, a w wyniku dającego wyrób o lepszych właściwościach, uzyskany wydajniejszym, krócej trwającym procesem.

Urządzenie do dynamicznego wytwarzania materiałów o podwyższonej gęstości, prasowanych na ciepło, składa się z pulsatora, grzałek oporowych, zespołu chłodzenia, matrycy, zespołu chłodzenia stempla górnego i zespołu chłodzenia stempla dolnego. Proces prasowania przebiega następująco: w pierwszej fazie zostaje schłodzony zespołem chłodzenia stempel górny, zespołem chłodzenia stempel dolny i zespołem chłodzenia matryca.

Mechanizm zawiera płytę lądowiska, poruszaną przez dwie podporowe płyty oraz podporową dźwignię. Dźwignia połączona jest przegubem krzyżakowym  z pierwszym liniowym napędem oraz przegubem kulistym z płytą lądowiska, natomiast płyty połączone są z płytą lądowiska za pomocą par obrotowych przegubów. Pierwsza płyta jest połączona z drugim liniowym napędem za pomocą pary obrotowych przegubów, a druga płyta jest połączona z trzecim liniowym napędem za pomocą drugiej pary obrotowych przegubów.

Młyn koloidalny, ma kadłub ze stożkowym stojanem o rowkowanej powierzchni roboczej i umieszczony w nim na poziomym wale napędowym stożkowy rotor o rowkowanej powierzchni roboczej, komorę rozładunkową, jeden króciec do doprowadzania materiału wejściowego i drugi króciec rozładowania gotowego produktu.

Przeciwprądowy młyn strumieniowy zawiera wewnątrz pionowo usytuowanego korpusu komorę rozdrabniania, ograniczoną od dołu perforowaną przegrodą, pod którą usytuowane jest doprowadzenie pierwszego nośnika energii, formującego w komorze rozdrabniania fluidalną warstwę rozdrabnianego materiału.

Separacyjny wielostopniowy młyn udarowy ma kadłub tak stopniowany, że każdy stopień, licząc według kierunku przemieszczania materiału jest o większej średnicy. W kadłubie jest umieszczony na poziomym wale stopniowany tarczowy wirnik z bijakami. Na obwodowych wewnętrznych powierzchniach ścian poszczególnych stopni są zamocowane odbijające płyty.

Strony