Mechanizm składa się z dwóch poprzecznie ustawionych, jeden nad drugim, czworoboków przegubowych w kształcie trapezów równoramiennych, przy czym ruchomy łącznik z parami przegubów obrotowych stanowi wspólne ogniwo obu czworoboków. Do platformy nośnej  przyłączone są przegubami kulistymi dwa napędy liniowe, usytuowane poprzecznie w płaszczyznach działania tych czworoboków przegubowych.

W każdej sekcji fluidyzacyjnej aparat posiada wielołopatkowe mieszadła rozmieszczone na trzech poziomach, przy czym na dolnym złożowym poziomie łopatka mieszadła dolnego ma wysokość co najwyżej równą wysokości złoża i perforowana jest wytłaczanymi otworami oraz zakończona jest z boku elastycznymi skrobakami, współpracującymi z walcową pobocznicą korpusu aparatu, zaś na środkowym, nadzłożowym i górnym, wylotowym poziomie łopatki mieszadła środkowego i górnego perforowane są otworami przelotowy

Sposób spalania mieszanki wodorowo - powietrznej polega na tym, że paliwo wodorowe wprowadzone jest do przestrzeni roboczej silnika wysokociśnieniowym wtryskiem bezpośrednim w jednej dawce lub w dawkach dozowanych w porcjach. Paliwo wprowadzane jest przed wyładowaniem iskrowym inicjującym zapłon oraz w trakcie trwania spalania zachodzącego w strefie dyfuzji masy wodoru do strefy powietrza i dyfuzji ciepła do strefy spalania.

Przedmiotem oferty jest układ samochodowego prądnico-rozrusznika ze wzbudzeniem elektromagnetycznym i sposób jego sterowania zapewniający większy poziom niezawodności pokładowego systemu zasilania pojazdów samochodowych z własną baterią akumulatorów. W szczególności rozwiązanie to nadaje się do stabilizacji napięcia wyjściowego tego układu przy pracy prądnicowej.

Rura środkowa cyklonowego wymiennika ciepła, złożona z elementów metalowych i ceramicznych, zawieszona jest do pokrywy zbiornika poprzez pierścieniowe segmenty zawieszenia. Segmenty te montowane są do wsporników mocujących przytwierdzonych z pokrywą. Do pierścieniowych segmentów zawieszenia mocowane są, za pomocą dwustronnych śrub i nakrętek dwustronnych, segmenty ceramiczne i odlewane ze staliwa żaroodpornego segmenty pierścieniowe.

Strony