Sposób wytwarzania fosforanu paszowego jednowapniowego polega na tym, że popioły z odpadów mięsno-kostnych, kalcynowanych w atmosferze utleniającej w temperaturze 600-1100°C, miesza się z wysuszonym fosforanem jednowapniowym będącym produktem reakcji popiołu z kwasem fosforowym, przy stosunku wagowym popiołu do fosforanu jednowapniowego od 1:1 do 1:5.

Sposób otrzymywania nanokrystalicznego tlenku galu albo nanokrystalicznego tlenku ceru polega na tym, że wodny roztwór soli będącej źródłem jonów galu albo ceru miesza się z wodnym roztworem wodorotlenku sodu, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się od temperatury od 100° do 250°C w polu promieniowania mikrofalowego i utrzymuje się w tej temperaturze od 1 minuty do 30 minut, filtruje się, a otrzymany osad przemywa wodą i suszy.

Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej poprzez rozdział na fazę stałą i ciekłą, przy zastosowaniu filtracji.

Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej poprzez rozdział na fazę stałą i ciekłą, przy zastosowaniu filtracji polega na tym, że do zawiesiny gnojowicy przy ciągłym mieszaniu, dodaje się kwasu fosforowego do uzyskania pH korzystnie od 5,0 do 5,5 i następnie kwasu siarkowego do uzyskania pH korzystnie od 3,0 do 3,5, po czym dodaje się roztwór mleka wapiennego do uzyskania pH od 8,0 do 8,3, a po nim z kolei stały fosforan wapnia korzystnie superfostat w proporcji wagowej od 8/100 do 12/100 w

Sposób modyfikacji nanocząstkami srebra powierzchni krystalitów fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu pochodzenia naturalnego, polega na tym, że w zawiesinie hydroksyapatytu w roztworze wodnym stabilizatora, którym jest poliwinylopirolidon o stężeniu 0,01-15% wag., rozpuszcza się podczas ciągłego mieszania, w temperaturze pokojowej lub podwyższonej, sól srebrową, po czym do zawiesiny wprowadza stopniowo, przy stałym mieszaniu, wodny roztwór zawierający poliwinylopirolidon w stężeniu 0

Sposób konserwacji hydrolizatu białkowego o zawartości białka od 5 do 12% wagowych polega na tym, że do roztworu hydrolizatu białkowego albo do wody technologicznej używanej w procesie hydrolizy dodaje się nanosrebro w ilości od 1 do 20 części wagowych nanosrebra na 1000000 części wagowych hydrolizatu, przy czym nanosrebro jest podawane w postaci roztworu wodnego.

Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych zawiera zewnętrzny cylinder stanowiący korpus obudowy, króciec wlotowy emulsji oraz króciec wylotowy wody, króciec wyprowadzający oleju, króciec wylotowy gazu, kanał wlotowy, pokrywę górną, pokrywę dolną, głowicę oraz komorę przelewową, a także ujęcie oleju. Wewnątrz cylindrycznego korpusu separatora wbudowane są dwie przegrody kształtu cylindrycznego, środkowa i wewnętrzna.

Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych zawierający zewnętrzny cylinder stanowiący korpus obudowy, króciec wlotowy oraz króćce wylotowe wody, kanał wlotowy, pokrywę, głowicę oraz komorę przelewową, a także ujęcie oleju oraz króciec wyprowadzający olej, charakteryzujący się tym, że wewnątrz cylindrycznego korpusu wbudowane są co najmniej dwie przegrody kształtu cylindrycznego, środkowa i wewnętrzna, które wewnątrz separatora tworzą trzy strefy przepływu o przeciwnych kierunkach przepływu.

Miniaturowy przeponowy wymiennik ciepła, zawiera obudowę z przyłączonymi do niej króćcami, do wprowadzania i wyprowadzania dwóch mediów. Obudowa ma postać dwóch płyt i między którymi usytuowana jest płaska przepona. Każda z płyt i ma wewnątrz wymiennika na swej czołowej powierzchni szereg równoległych rowków o trójkątnym zarysie, których grzbiety przylegają do przepony.

Strony