Wynalazek dotyczy nowych pochodnych naftalenu o wzorze ogólnym, w którym R1 oznacza wzory takie jak: a, b, c, d, e, f, g, h, i; R2 oznacza: ugrupowanie alkilowe takie jak –CH3, -C2H5, -C3H7, lub ugrupowanie fenylowe –C6H5. Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania nowych pochodnych naftalenu, które mogą znaleźć zastosowanie jako fotosensybilizatory do procesów fotopolimeryzacji kationowej.

Wynalazek dotyczy nowych pochodnych 2 - amino - 4,6 - difenylobenzeno - 1,3 - dikarbonitrylu o wzorze ogólnym. Ujawniono również sposób wytwarzania nowych pochodnych 2 - amino - 4,6 - difenylobenzeno - 1,3 - dikarbonitrylu, które mogą znaleźć zastosowanie jako fotosensybilizatory do procesów fotopolimeryzacji kationowej. Przedmiotem wynalazku są także nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej oraz nowe systemy fotoinicjujące zawierające:

Sposób otrzymywania katalizatora miedziowego do parowego reformingu metanolu, obejmujący uzyskanie metalicznej fazy aktywnej i formowanie z niej ziaren, granulek, pastylek lub kształtek, polega na tym, że fazę aktywną, którą jest metaliczna miedź, otrzymuje się w fizykochemicznej reakcji tlenku miedzi (I) i/lub (II) z proszkiem metalicznego glinu, na drodze ich mechanochemicznej obróbki przez reaktywne mielenie przy stosunku molowym Al:O od 1,3 do 1,5, a korzystnie 1,33, przy czym mechanochem

Sposób modyfikacji własności trójpolifosforanu sodu polega na tym, że trójpolifosforan sodu miesza się z rozcieńczonym kwasem fosforowym o stężeniu od 30 do 75% albo z roztworem fosforanów sodu i następnie korzystnie z wodą albo z pylistym kwaśnym pirofosforanem sodu i następnie korzystnie z wodą, po czym taką mieszaninę kalcynuje się.

W każdej sekcji fluidyzacyjnej aparat posiada wielołopatkowe mieszadła rozmieszczone na trzech poziomach, przy czym na dolnym złożowym poziomie łopatka mieszadła dolnego ma wysokość co najwyżej równą wysokości złoża i perforowana jest wytłaczanymi otworami oraz zakończona jest z boku elastycznymi skrobakami, współpracującymi z walcową pobocznicą korpusu aparatu, zaś na środkowym, nadzłożowym i górnym, wylotowym poziomie łopatki mieszadła środkowego i górnego perforowane są otworami przelotowy

Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego jony srebra, wprowadzone do jego struktury, polega na tym, że roztwór zawierający fosforan di-sodu lub fosforan di-potasu, o stężeniu 0,04-0,2 M/l łączy się wolno, korzystnie kroplami, w podwyższonej temperaturze z drugim roztworem, który zawiera sól wapniową, korzystnie octan wapnia, o stężeniu 0,1-0,5 M/l i dobrze rozpuszczalną w wodzie sól srebra, w takiej ilości aby w drugim roztworze stosunek molowy Ag/Ca korzystnie wynosił

Sposób otrzymywania mieszanek wielofosforanowych zawierających 10-90% wagowych trifosforanu pentasodu, 3-10% wagowych difosforanu tetrasodu i 5-15% wagowych diwodorofosforan disodu polega na tym, że do stężonego kwasu fosforowego termicznego, dodaje się stopniowo, przy ciągłym mieszaniu i rozcieraniu, sodę amoniakalną lub węglan potasu, przy stosunku molowym Na/P od 1,67 do 1,77 by otrzymać produkt o sypkiej konsystencji korzystnie konsystencji mokrego piasku, po czym otrzymaną mieszaninę kal

Przedmiotem wynalazku jest zawiesina zawierająca nanozłoto albo nanosrebro albo ich mieszaninę zawierająca roztwór wodny nanocząstek złota o stężeniu złota od 20 do 500 mg/dm3 albo nanocząstek srebra o stężeniu srebra od 20 do 500 mg/dm3 albo mieszaniny nanocząstek złota i nanocząstek srebra o stężeniu złota i srebra od 20 do 500 mg/dm3 oraz roztwór wodny ekstraktu z owoców albo z ziela zawierający kwas elagowy, kwas galusowy, kwas askorbinowy, antocyjany, flawonoidy, związki śluzowe, peptydo

Sposób otrzymywania obojętnego pirofosforanu sodu zawierającego co najmniej 85% wagowych difosforanu tetrasodu Na4P2O7, polega na tym, że do stężonego kwasu fosforowego ekstrakcyjnego lub termicznego, dodaje się stopniowo, przy ciągłym mieszaniu i rozcieraniu, sodę amoniakalną lub węglan sodu, przy stosunku molowym Na/P 1,77 - 2,0 by otrzymać produkt o sypkiej konsystencji, po czym otrzymaną mieszaninę kalcynuje się w piecach obrotowych.

Strony