Sposób poprawy mieszalności polimerów termoplastycznych, a zwłaszcza ich recyklatów, kompozytów włóknistych oraz mieszanin wielopolimerowych, polega na dodaniu do nich 3-5% wag. substancji stanowiącej kompatybilizator.

Przedmiotem wynalazku jest staliwo żaroodporne FeCrNiWN, stosowane do odlewania części używanych w przemyśle cementowym, przeznaczone zwłaszcza na odlewy elementów pracujących w podwyższonych temperaturach i w agresywnym środowisku korozyjnym w ciągu technologicznym cementowni.

Przedmiotem wynalazku jest staliwo żaroodporne FeCrNiN, stosowane do odlewania części używanych w przemyśle cementowym, przeznaczone zwłaszcza na odlewy elementów pracujących w podwyższonych temperaturach oraz w agresywnym środowisku korozyjnym w ciągu technologicznym cementowni.

Sposób wytwarzania spiekanych elementów o osnowie aluminium, cechujących się resztkową porowatością, gdzie mieszaninę proszków aluminium, dodatków stopowych lub zapraw stopowych oraz środków poślizgowych w postaci wosków prasuje się w kształtki, po czym w gazowej atmosferze ochronnej azotu, gazów obojętnych lub ich mieszanin kształtki nagrzewa się, spieka izotermicznie i chłodzi, charakteryzuje się tym, że kształtki nagrzewa się z szybkością nie większą niż 20 K/min., przy szybkości przepływu

Sposób wytwarzania pianki poliuretanowej zawierającej nanocząstki metali polega na tym, że wodną zawiesinę nanocząstek metali miesza się w temperaturze pokojowej z przedmieszką poliolową, a następnie, do mieszaniny dodaje się metylenodifenylo-4,4'-diizocyjanian. Alternatywnie zawiesinę nanocząstek metali na bazie glikolu polietylenowego miesza się w temperaturze pokojowej z przedmieszką poliolową, następnie do mieszaniny dodaje się wody i metylenodifenylo-4,4'-diizocyjanian.

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kleju epoksydowego zawierającego żywicę epoksydową otrzymaną z produktów degradacji poli(tereftalanu etylenu), zwłaszcza odpadowego, prowadzonej przy użyciu czynnika solwolitycznego oraz żywicę epoksydową otrzymaną z surowców petrochemicznych i ewentualnie środek odpieniający.

Przedmiotem wynalazku jest energooszczędny system transportu wsadu w zespole prasa - piec z rekuperacją energii cieplnej w obszarze okołopiecowym oraz rekuperacja energii elektrycznej zużywanej do napędu wind transportowych. Winda obciążona gorącym wsadem porusza się w dół.

Przedmiotem wynalazku jest zautomatyzowane urządzenie do dynamicznego wytwarzania elementów cienkościennych z materiałów rozdrobnionych, gdzie zasypywanie materiałem rozdrobnionym bardzo wąskiej komory zasypowej przebiega następująco: wypełniana rozdrobnionym materiałem kompaktowa kaseta zasypowa, napędzana przez równoległe siłowniki, porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym nad obszarem komory zasypowej i w tym samym czasie stempel, napędzany stołem porusza się jednostajnie w dół i dodatkowo wp

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do dynamicznego wytwarzania anizotropowych materiałów magnetycznie twardych o poprzecznym kierunku łatwego magnesowania. Jego zaletą jest opracowanie sposobu poprawiającego warunki wytwarzania wyrobów z proszków i urządzenia do dynamicznego wytwarzania anizotropowych materiałów magnetycznie twardych o poprzecznym kierunku łatwego magnesowania, a w wyniku dającego wyrób o lepszych właściwościach, uzyskany wydajniejszym, krócej trwającym procesem.

Strony