Sposób wytwarzania hydrolizatu białkowego metodą enzymatyczną, polega na tym, że miazgę mięsno - kostną powstałą wskutek rozdrobnienia kości wieprzowych, miesza się z wodą w stosunku wagowym od 1:1 do 1:2, po czym dodaje się do tej mieszaniny enzymy w postaci kompleksów proteinaz wytwarzanych przez szczep bakterii Bacillus w ilości 0,1-0,2%, korzystnie 0,1-0,17%, w stosunku do ilości miazgi mięsno-kostnej, a cały proces prowadzi się w temperaturze 40-55°C, przy pH 5,5-7,5, w czasie 3-4 godzin

Sposób wytwarzania fosforanu paszowego jednowapniowego polega na tym, że popioły z odpadów mięsno-kostnych, kalcynowanych w atmosferze utleniającej w temperaturze 600-1100°C, miesza się z wysuszonym fosforanem jednowapniowym będącym produktem reakcji popiołu z kwasem fosforowym, przy stosunku wagowym popiołu do fosforanu jednowapniowego od 1:1 do 1:5.

Sposób unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego, polegający na spalaniu odpadów w piecu tunelowym z rekuperacją, charakteryzuje się tym, że mieszaninę odpadów pobiera się ze stacji przygotowywania wsadu do pojemników umieszczonych korzystnie na wózkach, które umieszcza się na taśmociągu, za pomocą którego pojemniki przemieszcza się do strefy suszenia i wytlewania tunelu przelotowego pieca tunelowego, do której wprowadza się równocześnie odory, gazy toksyczne oraz dodatki neutralizując

Rozwiązanie polega na tym, że sporządza się fazę wodną (A) poprzez spęcznienie mieszaniny estrów sacharozy z kwasami oleju kokosowego oraz stearynianu sorbitanu w wodzie o temperaturze 20 - 25°C w ilości 37,1 - 76,7% masowych. Równocześnie do gumy ksantanowej dodaje się glicerynę, a następnie wodno-alkoholowy ekstrakt z liofilizowanych kwiatostanów bzu czarnego.

Sposób podwyższania gęstości nasypowej trójpolifosforanu sodu, polega na tym, że trójpolifosforan sodu rozdrabnia się w obecności wody lub roztworu ortofosforanów sodu, o temperaturze 20-30°C i zawartości związków fosforu 11,6-17,4% P2O5 lub zawiesiny fosforanów sodu w roztworze ortofosforanów sodu, która ma temperaturę 70-90°C i zawiera roztwór ortofosforanów o zawartości związków fosforu 11,6-17,4% P2O5 zmieszany z wysuszonymi rozpyłowo fosforanami sodu w stosunku masowym roztwór do fosfora

Sposób wytwarzania zawiesiny nanosrebra polega na tym, że roztwór wodny azotanu srebra miesza się z roztworem wodnym żelatyny, ustala się pH roztworu, a następnie miesza się go z roztworem wodnym D-glukozy albo roztworem wodnym kwasu askorbinowego, po czym taką mieszaninę ogrzewa się. Przedmiotem wynalazku jest także zawiesina nanosrebra zawierająca żelatynę.

Sposób otrzymywania trójpolifosforanu sodu przy zmiennym stosunku molowym tlenku sodu i pięciotlenku fosforu polega na tym, że do stężonego kwasu fosforowego dodaje się stopniowo, przy ciągłym mieszaniu i rozcieraniu, sodę amoniakalną w takiej ilości, by stosunek molowy Na2O/P2O5 wynosił od 1,57 do 1,77 do otrzymania konsystencji produktu sypkiego, zawierającego stałe wodorofosforany sodu, po czym dodaje się, przy ciągłym mieszaniu, recyrkulowany gotowy produkt trójpolifosforanu sodu przy sto

Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego nanocząstki metalicznego srebra, polega na strącaniu hydroksyapatytu z wodnego roztworu zawierającego fosforany sodu lub potasu o stężeniu 0,1-0,5 mola jonów PO43- w obecności stabilnej zawiesiny srebra koloidalnego, roztworem zawierającym sól wapnia o stężeniu 0,04-0,3 mola jonów Ca2+, który wraz zawiesiną srebra koloidalnego wprowadza się stopniowo, korzystnie kroplami, przy stosunku molowym Ag0/Ca2+ wynoszącym 0,001-0,03 w tak

Sposób otrzymywania nanokrystalicznego tlenku galu albo nanokrystalicznego tlenku ceru polega na tym, że wodny roztwór soli będącej źródłem jonów galu albo ceru miesza się z wodnym roztworem wodorotlenku sodu, a następnie taką mieszaninę ogrzewa się od temperatury od 100° do 250°C w polu promieniowania mikrofalowego i utrzymuje się w tej temperaturze od 1 minuty do 30 minut, filtruje się, a otrzymany osad przemywa wodą i suszy.

Strony