Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej poprzez rozdział na fazę stałą i ciekłą, przy zastosowaniu filtracji.

Sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej poprzez rozdział na fazę stałą i ciekłą, przy zastosowaniu filtracji polega na tym, że do zawiesiny gnojowicy przy ciągłym mieszaniu, dodaje się kwasu fosforowego do uzyskania pH korzystnie od 5,0 do 5,5 i następnie kwasu siarkowego do uzyskania pH korzystnie od 3,0 do 3,5, po czym dodaje się roztwór mleka wapiennego do uzyskania pH od 8,0 do 8,3, a po nim z kolei stały fosforan wapnia korzystnie superfostat w proporcji wagowej od 8/100 do 12/100 w

Sposób modyfikacji nanocząstkami srebra powierzchni krystalitów fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu pochodzenia naturalnego, polega na tym, że w zawiesinie hydroksyapatytu w roztworze wodnym stabilizatora, którym jest poliwinylopirolidon o stężeniu 0,01-15% wag., rozpuszcza się podczas ciągłego mieszania, w temperaturze pokojowej lub podwyższonej, sól srebrową, po czym do zawiesiny wprowadza stopniowo, przy stałym mieszaniu, wodny roztwór zawierający poliwinylopirolidon w stężeniu 0

Sposób konserwacji hydrolizatu białkowego o zawartości białka od 5 do 12% wagowych polega na tym, że do roztworu hydrolizatu białkowego albo do wody technologicznej używanej w procesie hydrolizy dodaje się nanosrebro w ilości od 1 do 20 części wagowych nanosrebra na 1000000 części wagowych hydrolizatu, przy czym nanosrebro jest podawane w postaci roztworu wodnego.

Akumulator hydrauliczny, przeznaczony do gromadzenia zarówno energii hydrostatycznej, jak i energii kinetycznej ruchu obrotowego, zawiera obrotowo podparte cieczowe koło zamachowe o zmiennym momencie bezwładności, które ma dwa cylindry usytuowane jeden w drugim, koncentrycznie względem osi obrotu koła, przy czym wewnętrzny cylinder stanowi zbiornik dla sprężonego gazu, natomiast zewnętrzny jest podzielony przesuwnym pierścieniowym tłokiem na dwie komory o zmiennych objętościach, z których pie

Sposób i układ do monitorowania stanu technicznego i szczelności den zbiorników magazynowych, zwłaszcza grupy zbiorników z wykorzystaniem emisji akustycznej, jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się produktów ropopochodnych i/lub chemicznych do gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych, polega na tym, że fale generowane przez źródła AE z dna zbiornika magazynowego monitorowanej grupy zbiornikowej, przetwarzane są przez czujniki AE ISAS3 zamontowane na ściankach zbiornika na sygnały e

Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych zawiera zewnętrzny cylinder stanowiący korpus obudowy, króciec wlotowy emulsji oraz króciec wylotowy wody, króciec wyprowadzający oleju, króciec wylotowy gazu, kanał wlotowy, pokrywę górną, pokrywę dolną, głowicę oraz komorę przelewową, a także ujęcie oleju. Wewnątrz cylindrycznego korpusu separatora wbudowane są dwie przegrody kształtu cylindrycznego, środkowa i wewnętrzna.

Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych zawierający zewnętrzny cylinder stanowiący korpus obudowy, króciec wlotowy oraz króćce wylotowe wody, kanał wlotowy, pokrywę, głowicę oraz komorę przelewową, a także ujęcie oleju oraz króciec wyprowadzający olej, charakteryzujący się tym, że wewnątrz cylindrycznego korpusu wbudowane są co najmniej dwie przegrody kształtu cylindrycznego, środkowa i wewnętrzna, które wewnątrz separatora tworzą trzy strefy przepływu o przeciwnych kierunkach przepływu.

Sposób kompensacji mocy biernej, w układzie kompensatora bocznikowego energoelektronicznego, polega na tym, że reguluje się moc bierną obciążenia poprzez zmianę częstotliwości zasilania elementów reaktancyjnych, sterując obszarowo przekształtnikiem macierzowym, w sposób zapewniający przenoszenie mocy biernej i możliwość zmiany znaku mocy biernej oraz zmianę częstotliwości wyjściowej przekształtnika macierzowego.

Strony