Urządzenie do dynamicznego wytwarzania materiałów o podwyższonej gęstości, prasowanych na ciepło, składa się z pulsatora, grzałek oporowych, zespołu chłodzenia, matrycy, zespołu chłodzenia stempla górnego i zespołu chłodzenia stempla dolnego. Proces prasowania przebiega następująco: w pierwszej fazie zostaje schłodzony zespołem chłodzenia stempel górny, zespołem chłodzenia stempel dolny i zespołem chłodzenia matryca.

Mechanizm zawiera płytę lądowiska, poruszaną przez dwie podporowe płyty oraz podporową dźwignię. Dźwignia połączona jest przegubem krzyżakowym  z pierwszym liniowym napędem oraz przegubem kulistym z płytą lądowiska, natomiast płyty połączone są z płytą lądowiska za pomocą par obrotowych przegubów. Pierwsza płyta jest połączona z drugim liniowym napędem za pomocą pary obrotowych przegubów, a druga płyta jest połączona z trzecim liniowym napędem za pomocą drugiej pary obrotowych przegubów.

Wynalazek dotyczy nowych pochodnych naftalenu o wzorze ogólnym, w którym R1 oznacza wzory takie jak: a, b, c, d, e, f, g, h, i; R2 oznacza: ugrupowanie alkilowe takie jak –CH3, -C2H5, -C3H7, lub ugrupowanie fenylowe –C6H5. Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania nowych pochodnych naftalenu, które mogą znaleźć zastosowanie jako fotosensybilizatory do procesów fotopolimeryzacji kationowej.

Młyn koloidalny, ma kadłub ze stożkowym stojanem o rowkowanej powierzchni roboczej i umieszczony w nim na poziomym wale napędowym stożkowy rotor o rowkowanej powierzchni roboczej, komorę rozładunkową, jeden króciec do doprowadzania materiału wejściowego i drugi króciec rozładowania gotowego produktu.

Przeciwprądowy młyn strumieniowy zawiera wewnątrz pionowo usytuowanego korpusu komorę rozdrabniania, ograniczoną od dołu perforowaną przegrodą, pod którą usytuowane jest doprowadzenie pierwszego nośnika energii, formującego w komorze rozdrabniania fluidalną warstwę rozdrabnianego materiału.

Separacyjny wielostopniowy młyn udarowy ma kadłub tak stopniowany, że każdy stopień, licząc według kierunku przemieszczania materiału jest o większej średnicy. W kadłubie jest umieszczony na poziomym wale stopniowany tarczowy wirnik z bijakami. Na obwodowych wewnętrznych powierzchniach ścian poszczególnych stopni są zamocowane odbijające płyty.

Granulat z odpadów zwierzęcych zawiera pierze w ilości od 15 do 70% wagowych i mączkę mięsno-kostną w ilości od 15 do 70% wagowych albo zawiera pierze w ilości od 15 do 70% wagowych i pomiot ptasi w ilości od 15 do 70% wagowych albo zawiera pierze w ilości od 15 do 70% wagowych i mączkę mięsno-kostną w ilości od 15 do 70% wagowych oraz pomiot ptasi w ilości od 15 do 70% wagowych. Przedmiotem wynalazku jest także sposób utylizacji odpadów zwierzęcych i popiół uzyskany tym sposobem.

Sposób otrzymywania spienionego hybrydowego nanomateriału poliuretanowego na drodze reakcji składnika poliizocyjanianowego i składnika poliolowego z grupy polieteroli i/lub poliestroli, w obecności katalizatora, z użyciem substancji wspomagających ujednorodnienie użytych surowców i właściwości przetwórcze otrzymywanego materiału oraz środków porotwórczych i dodatków nieorganicznych modyfikujących właściwości otrzymywanego materiału, polega na tym, że jako nieorganiczny dodatek modyfikujący st

Strony