Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania epoksydowego komponentu kleju, zawierającego związki epoksydowe otrzymane z glikolizatów poli(tereftalanu etylenu) oraz żywicę epoksydową otrzymaną z surowców petrochemicznych, który polega na tym, że związki epoksydowe o wzorze ogólnym 1, 2 lub 3, w ilości od 1 do 50 części wagowych na 100 części wagowych żywicy epoksydowej, ogrzewa się przez 5 do 30 minut w temperaturze 30-100°C, po czym dodaje się do nich żywicę epoksydową wybraną z grupy eterów di- lu

Zużytą ziemię bielącą wprowadza się do granulowanego złoża inertnego lub aktywnego chemicznie o temperaturze poniżej 1200°C, w którym równolegle z procesem regeneracji ziemi bielącej prowadzi się przy udziale czynnika utleniającego proces spalania gazowego paliwa węglowodorowego, wytwarzający w złożu strefę reakcyjną o podwyższonej zawartości rodników OH, HO2, H i O, CHx, po czym odzyskuje się ziemię bielącą w postaci sypkiego materiału pozbawionego substancji organicznych i karbonizatów.

W badanym układzie wydziela się przestrzeń pomiarową z co najmniej jednym odkształcalnym sprężyście oknem przepuszczającym lub odbijającym światło.

Sposób otrzymywania żywic epoksydowych z poli(tereftalanu etylenu), zwłaszcza odpadowego, polega na tym, że Poli(tereftalan etylenu) poddaje się dwuetapowemu procesowi, obejmującemu w pierwszym etapie degradację z użyciem czynnika solwolitycznego w obecności uwodnionych octanów metali, jako katalizatora, a w drugim reakcję z epichlorohydryną.

Sposób wytwarzania wielofunkcyjnych polieteroli z pierścieniem karbazolu o wzorze 1, w którym x oznacza liczbę jednostek oksyalkilenowych pochodzących z przyłączenia glicydolu, a y i z oznaczają liczbę jednostek oksyalkilenowych pochodzących z reakcji z oksiranami, zaś R oznacza atom wodoru lub grupę metylową, polega na tym, że prowadzi się reakcję karbazolu z glicydolem w środowisku dimetyloformamidu w temperaturze 110-160°C, a następnie tak otrzymany półprodukt, w którym x jest nie mniejsze

Sposób wytwarzania sześciofunkcyjnych polieteroli z pierścieniem karbazolu o wzorze 1, w którym to sposobie w pierwszym etapie prowadzi się reakcję otwierania pierścienia epoksydowego 9-glicydylokarbazolu, a w drugim etapie rozpuszcza się otrzymany półprodukt bezpośrednio w oksiranie i w obecności trietyloaminy prowadzi reakcję syntezy polieteroli w temperaturze nie mniejszej niż 50°C, charakteryzuje się tym, że reakcję otwierania pierścienia epoksydowego 9-glicydylokarbazolu prowadzi się sor

Sposób polega na tym, że suchy usieciowany poli(kwas akrylowy) zawierający mocznik w ilości powyżej 0,1% wagowych, wprowadzany do matrycy polimerowej na etapie jego syntezy, o zdolności spęczniania 120-410 g wody na gram żelu, spęcznia się wstępnie w wodzie destylowanej w proporcji 0,5-2,0 g polimeru na 10 g wody, a następnie rozdrabnia się na mokro tak otrzymany hydrożel akrylowy do średnicy ziaren o wielkości od 0,05 do 0,50 mm do otrzymania skoncentrowanego produktu o konsystencji pasty, p

Sposób otrzymywania nienasyconych poliestrów i żywic poliestrowych z pierścieniem karbazolu, o ogólnym wzorze 1, w którym x i y oznaczają liczbę merów pochodzących z propano-1,2-diolu i 3-(9-karbazolilo)propano-1,2-diolu-, przy czym x + y = 1 oraz x i y nie są mniejsze od zera, przez polikondensacje składników wyjściowych, wśród których są glikole alkilenowe oraz bezwodniki maleinowy i fumarowy, charakteryzuje się tym, że w reakcji polikondensacji glikolu dietylenowego i propano-1,2-diolu z b

Sposób otrzymywania materiałów epoksydowych w reakcji hydroksylowanych olejów roślinnych z żywicą epoksydową na bazie bisfenoli, prowadzonej w podwyższonej temperaturze, w atmosferze gazu obojętnego, pod ciśnieniem normalnym, korzystnie wobec katalizatora, oraz sieciowania uzyskanych produktów reakcji, polega na tym, że reakcję prowadzi się w czterech etapach, z których pierwszy obejmuje zmieszanie i ogrzewanie komponentów, zaś każdy z dwóch następnych etapów obejmuje mieszanie i ogrzewanie k

Strony