Sposób otrzymywania sześciofunkcyjnych polieteroli z pierścieniem karbazolu

Sposób wytwarzania sześciofunkcyjnych polieteroli z pierścieniem karbazolu o wzorze 1, w którym to sposobie w pierwszym etapie prowadzi się reakcję otwierania pierścienia epoksydowego 9-glicydylokarbazolu, a w drugim etapie rozpuszcza się otrzymany półprodukt bezpośrednio w oksiranie i w obecności trietyloaminy prowadzi reakcję syntezy polieteroli w temperaturze nie mniejszej niż 50°C, charakteryzuje się tym, że reakcję otwierania pierścienia epoksydowego 9-glicydylokarbazolu prowadzi się sorbitolem o wzorze 4, w temperaturze 120-160°C, korzystnie 140°C, w czasie co najmniej 15 godzin, w obecności trietyloaminy, po czym otrzymany półprodukt o wzorze 5, gdzie R oznacza wodór lub nieoksyalkilenowaną grupę 2-hydroksy-3-(9-karbazolilo)propylową, rozpuszcza się bezpośrednio w oksiranie w stosunku molowym nie mniejszym niż 1 : 18, dodaje trietyloaminę oraz dalej prowadzi się reakcję w temperaturze nie niższej niż 50°C, korzystnie 60-90°C pod ciśnieniem 4 • 105 do 6 • 105 N/m2 w czasie co najmniej 20 godzin.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl