Sposób otrzymywania wielofunkcyjnych polieteroli z pierścieniem karbazolu

Sposób wytwarzania wielofunkcyjnych polieteroli z pierścieniem karbazolu o wzorze 1, w którym x oznacza liczbę jednostek oksyalkilenowych pochodzących z przyłączenia glicydolu, a y i z oznaczają liczbę jednostek oksyalkilenowych pochodzących z reakcji z oksiranami, zaś R oznacza atom wodoru lub grupę metylową, polega na tym, że prowadzi się reakcję karbazolu z glicydolem w środowisku dimetyloformamidu w temperaturze 110-160°C, a następnie tak otrzymany półprodukt, w którym x jest nie mniejsze niż 4, rozpuszcza się bezpośrednio w oksiranie w stosunku molowym nie mniejszym niż 1 : x, dodaje trietyloaminę i prowadzi reakcję w temperaturze korzystnie 50-90°C pod ciśnieniem 4•105 do 6•105 N/m2.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl