Zastosowanie pochodnych 2-metylobenzoksazolu jako kationowych fotoinicjatorów do sieciowania fotoreaktywnych kopolimerów poliakrylanowych

Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie pochodnych 2-metylobenzoksazolu o wzorze 1, gdzie: n= 1, 2, 3, ...., a X= anion jodoniowy J- lub anion chlorkowy Cl- lub anion bromkowy Br- lub anion rodankowy SCN- lub anion p-toluenosulfonowy CH3-, C6H4SO3-, jako kationowych fotoinicjatorów do sieciowania fotoreaktywnych kopolimerów poliakrylanowych.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wzór użytkowy
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl