Sposób detekcji pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium i Giardia

Sposób detekcji komórek pierwotniaków w próbkach ciekłych polega na tym, że wykonuje się następujące kroki: unieruchamia się komórki na podłożu z membrany; wymywa się komórki z membrany roztworem soli fizjologicznej; separuje się komórki; przeprowadza się lizę komórek; dokonuje się izolacji kwasów nukleinowych z lizatu; dokonuje się amplifikacji kwasów nukleinowych oraz obrazuje się produkty amplifikacji. Sposób charakteryzuje się tym, że komórki unieruchamia się na podłożu z estrów celulozy, przy czym separuje się komórki przez wirowanie na gradiencie sacharozy.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI BIOLOGICZNE
OCHRONA CZLOWIEKA I ŚRODOWISKA
Bezpieczeństwo
Zanieczyszczenia wody, Ścieki
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl