Sposób otrzymywania spienionego hybrydowego nanokompozytu poliuretanowego

Sposób otrzymywania spienionego hybrydowego nanomateriału poliuretanowego na drodze reakcji składnika poliizocyjanianowego i składnika poliolowego z grupy polieteroli i/lub poliestroli, w obecności katalizatora, z użyciem substancji wspomagających ujednorodnienie użytych surowców i właściwości przetwórcze otrzymywanego materiału oraz środków porotwórczych i dodatków nieorganicznych modyfikujących właściwości otrzymywanego materiału, polega na tym, że jako nieorganiczny dodatek modyfikujący stosuje się poliedryczne oligosilseskwioksany, takie jak PHI-POSS (1,2-propanodiollsobutyl POSS) i/lub OCTA-POSS (okta(3-hydroksy-3-metylobutylodimetylosiloksy) POSS), które zawierają przynajmniej dwie grupy hydroksylowe zdolne do reakcji z poliizocyjanianem oraz są rozpuszczalne w składniku poliolowym i w rozpuszczalnikach organicznych o temperaturach wrzenia w zakresie 50 - 70°C, zwłaszcza takich jak tetrahydrofuran, aceton, chloroform lub heksan, przy czym dodatek modyfikujący wprowadza się do mieszaniny reakcyjnej wraz ze składnikiem poliolowym w postaci ich jednorodnej mieszaniny, w której udział tego dodatku wynosi 1 do 15 cz. m., a korzystnie 5 do 15 cz. m., w odniesieniu do składnika poliolowego.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT
Technologie materiałowe
Tworzywa sztuczne, Polimery
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl