Sposób i układ do monitorowania stanu technicznego i szczelności den zbiorników magazynowych, zwłaszcza grupy zbiorników z wykorzystaniem emisji akustycznej (AE), jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się produktów naftowych i/lub chemicznych do grunt

Sposób i układ do monitorowania stanu technicznego i szczelności den zbiorników magazynowych, zwłaszcza grupy zbiorników z wykorzystaniem emisji akustycznej, jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się produktów ropopochodnych i/lub chemicznych do gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych, polega na tym, że fale generowane przez źródła AE z dna zbiornika magazynowego monitorowanej grupy zbiornikowej, przetwarzane są przez czujniki AE ISAS3 zamontowane na ściankach zbiornika na sygnały elektryczne, które przesyłane są za pomocą przewodów koncentrycznych olejoodpornych poprzez elektrycznie izolowane bariery ochronne SISO3, umieszczone w obudowach HISO3 i dalej za pomocą przewodów koncentrycznych do kart pomiarowych ASIP-2 systemu pomiarowego AMSY-6. Kolejno następuje rejestrowanie i archiwizowanie danych pomiarowych AE, w celu ich dalszego przetwarzania, analizy, klasyfikacji i wizualizacji. Przy czym jednocześnie są monitorowane warunki środowiskowe i eksploatacyjne, co prowadzi do wykrywania sygnałów AE wskazujących na wystąpienie przecieku i/lub wystąpienie podwyższonej aktywności procesów korozyjnych w materiale dna i/lub wystąpienie uszkodzenia powłoki kompozytowej dna oraz alarmowanie personelu obsługi o wystąpieniu takich zdarzeń. Układ zawiera wielokanałowy system emisji akustycznej, wraz z czujnikami AE i elektrycznie izolowaną barierą ochronną obwodów pomiarowych stref zagrożenia wybuchem i strefy bezpiecznej, przy czym zarówno czujniki AE jak i bariera ochronna przeznaczone są do pracy w strefach zagrożenia wybuchem z odpowiednim certyfikatem ATEX lub ekwiwalentnym, gdzie elementami pracującymi bezpośrednio w strefie zagrożenia wybuchem na zbiorniku magazynowym, są czujniki AE z uziemieniem oraz przewodami koncentrycznymi olejoodpornymi RG058 T1/U 50. Przy czym część układu pomiarowego od bariery SISO3 do czujników ISAS3 pracuje pod odpowiednio niskim i dopuszczalnym dla strefy zagrożenia wybuchem napięciem zasilania. Dalsze elementy układu pomiarowego, to jest przewody koncentryczne RG058, system pomiarowy AE AMSY-6 z kartami pomiarowymi ASIP-2, znajdują się już w strefie nie zagrożonej wybuchem, a system pomiarowy AE AMSY-6 zasilany jest z jednofazowego źródła napięcia, poprzez specjalny zasilacz wewnętrzny. Dodatkowo dna zbiorników magazynowych pokryte są certyfikowanym antyelektrostatycznym laminatem prostym lub innym ekwiwalentnym certyfikowanym antyelektrostatycznym wzmocnionym i szczelnym pokryciem.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
OCHRONA CZLOWIEKA I ŚRODOWISKA
Zarządzanie odpadami
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl