Sposób modyfikacji nanocząstkami srebra powierzchni krystalitów fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu

Sposób modyfikacji nanocząstkami srebra powierzchni krystalitów fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu pochodzenia naturalnego, polega na tym, że w zawiesinie hydroksyapatytu w roztworze wodnym stabilizatora, którym jest poliwinylopirolidon o stężeniu 0,01-15% wag., rozpuszcza się podczas ciągłego mieszania, w temperaturze pokojowej lub podwyższonej, sól srebrową, po czym do zawiesiny wprowadza stopniowo, przy stałym mieszaniu, wodny roztwór zawierający poliwinylopirolidon w stężeniu 0,01-15% wag. i reduktor, którym jest borowodorek sodu. Po zakończeniu redukcji osad oddziela się, przemywa wodą i suszy, przy czym stosuje się sól srebrową w takiej ilości, by stężenie srebra w mieszaninie reakcyjnej wynosiło od 100 ppm do 5000 ppm, stosunek molowy borowodorku sodu do jonów srebra wynosił od 1/10 do 10/1, a udział wagowy hydroksyapatytu w mieszaninie reakcyjnej wynosił od 0,0001 do 0,8.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
INNE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE
Technologie chemiczne
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl