Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej

Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej na drodze kalcynowania produktu rozpyłowego suszenia roztworu ortofosforanów, polega na tym, że przed kalcynacją wysuszony rozpyłowo roztwór ortofosforanów rozdrabnia się w obecności wody lub roztworu ortofosforanów sodu, który ma temperaturę 20-30°C i zawartość związków fosforu 11,6-17,4% w przeliczeniu na P2O5 lub zawiesiny wysuszonych rozpyłowo fosforanów sodu w roztworze ortofosforanów sodu, która ma temperaturę 70-90°C i zawiera roztwór ortofosforanów o zawartości związków fosforu 11,6-17,4% P2O5 zmieszany z fosforanami sodu w stosunku masowym roztwór do fosforanów w zawiesinie od 1,5:1 do 1:1, po czym całość kalcynuje w temperaturze 400-550°C, a następnie produkt kalcynacji ponownie miesza się z wodą lub zawiesiną wysuszonych rozpyłowo fosforanów sodu w roztworze ortofosforanów sodu, która ma temperaturę 70-90°C i zawiera roztwór ortofosforanów o zawartości związków fosforu 11,6-17,4% P2O5 zmieszany z fosforanami sodu w stosunku masowym roztwór do fosforanów w zawiesinie od 1,5:1 do 1:1, przy stosunku masowym produktu kalcynacji do wody wynoszącym od 2:1 do 1,2:1 lub stosunku masowym produktu kalcynacji do zawiesiny wynoszącym od 2,2:1 do 1,4:1 i ponownie kalcynuje w temperaturze 400-550°C.

Etap zaawansowania prac: 
Prace rozwojowe
Ochrona prawna: 
NIE
Zastosowania rynkowe: 
NAUKI PODSTAWOWE
Chemia
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl