Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego jony srebra

Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego jony srebra, wprowadzone do jego struktury, polega na tym, że roztwór zawierający fosforan di-sodu lub fosforan di-potasu, o stężeniu 0,04-0,2 M/l łączy się wolno, korzystnie kroplami, w podwyższonej temperaturze z drugim roztworem, który zawiera sól wapniową, korzystnie octan wapnia, o stężeniu 0,1-0,5 M/l i dobrze rozpuszczalną w wodzie sól srebra, w takiej ilości aby w drugim roztworze stosunek molowy Ag/Ca korzystnie wynosił od 0,01/1 do 0,05/1, przy czym oba roztwory łączy się w takich ilościach, by w połączonych roztworach końcowy stosunek molowy Ca/P wynosił od 1 do 1,8, zaś stosunek molowy Ag/Ca nie przekraczał 0,1/1, a strącony osad zawierający oddziela, przemywa wodą i suszy.

Etap zaawansowania prac: 
Badania labolatoryjne
Ochrona prawna: 
TAK
Zastosowania rynkowe: 
Technologie chemiczne
Substancje nieorganiczne
Rodzaj ochrony: 
Wynalazek
Region ochrony: 
PL
OFERTA TECHNOLOGICZNA:

Urszula Pełka-Rębalska
tel. 12 628 25 42
e-mail: pelka(at)transfer.edu.pl

______________________________________

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel: +48 12 628 28 45
e-mail: ctt(at)transfer.edu.pl