REGULAMIN

Regulamin dostępu do Internetowej Bazy Danych Ofert Politechniki Krakowskiej dla Przemysłu – SCIENCE2BUSINESS

1. Postanowienia ogólne

1.1. Internetowa Baza Danych Ofert Politechniki Krakowskiej dla Przemysłu (dalej: „Baza Science2Business”) została utworzona jako platforma komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego Politechniki Krakowskiej, a środowiskiem naukowym.
1.2. Administratorem Bazy Science2Business jest Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.
1.3. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z Bazy Science2Business.
1.4. Osoba łącząca się z adresem internetowym: www.s2b.transfer.edu.pl, zwana dalej Użytkownikiem, oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
1.5. Baza Science2Business integruje informacje konieczne do wykonania usług na rzecz przedsiębiorców i udostępnia informacje na temat:

  • możliwości współpracy eksperckiej z pracownikami Politechniki Krakowskiej posiadającymi doświadczenie w realizacji zleceń dla przemysłu;
  • realizowanych na Politechnice Krakowskiej projektach badawczo-rozwojowych i przedsięwzięciach innowacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
  • specjalistycznej aparatury badawczej dostępnej na Politechnice Krakowskiej oraz rodzaju wykonywanych na niej badań i analiz;
  • wyników badań prowadzonych na Politechnice Krakowskiej, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle.

1.5.    Baza Science2Business składa się z następujących trzech modułów: TECHNOLOGIE, BADANIA i EKSPERTYZY, EKSPERCI.

(a) OFERTY TECHNOLOGICZNE – zawiera informacje  o wynikach projektów badawczych prowadzonych na Politechnice Krakowskiej, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle, obejmuje opis oferowanych technologii, aktualny etap zaawansowanych prac badawczych,  sposób ochrony praw własności intelektualnej oraz dziedzinę przemysłu, w której można  wykorzystać wyniki.
(b) BADANIA I EKSPERTYZY – zawiera informacje o dostępnej na Politechnice Krakowskiej aparaturze oraz rodzaju wykonywanych na niej badań i analiz,  obejmuje opis aparatury i urządzeń laboratoryjnych, wykaz uzyskanych certyfikatów i listy referencyjne wykonanych badań.
(c) EKSPERCI -     zawierający informacje o pracownikach Politechniki Krakowskiej posiadających doświadczenie w realizacji ekspertyz dla przemysłu, obejmuje dziedziny w których działają eksperci oraz listy referencyjne wykonanych ekspertyz.  

1.6.    Baza podlega ochronie prawnej gwarantowanej przez obowiązujące przepisy prawa a zwłaszcza przez ustawę z dnia 27 lipca 2001 r.  o  ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1420 z późn. zm.), ustawę z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2.     Zasady korzystania z Bazy Science2Business

2.1. Wyszukiwanie w Bazie Science2Business może odbywać się na dwa sposoby:

(a) wyszukiwanie z poziomu poszczególnych modułów (np. eksperci wg specjalności);
(b) wyszukiwanie po haśle poprzez wyszukiwarkę znajdującą się na stronie głównej Bazy Science2Business.

2.2.   Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany uzyskaniem szczegółowych informacji powinien skontaktować się z Centrum Transferu Technologii korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce: Kontakt.  
2.3.    Dla korzystania z Bazy Science2Business konieczne jest posiadanie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu oraz wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową.
2.4.    Korzystanie z bazy danych jest bezpłatne.    
2.5.    Wszelkie uwagi i reklamacje odnośnie funkcjonowania Bazy Science2Business należy zgłaszać do Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska listownie na adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków lub e-mailowo na adres: …………………
2.6.    Wszelkie dane i tekst zamieszczone w Bazie można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek własny, tj. w celach niekomercyjnych. Zabronione jest wprowadzanie  zmian w Bazie.
2.7.    Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska nie może zagwarantować nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Bazy Science2Business.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej. Zmiany te stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej.
3.2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Politechniki Krakowskiej.
3.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.